آشنایی با Interface در سالیدیتی به همراه مثال

در سالیدیتی اینترفیس ها به ما کمک می کنند تا بین اسمارت کانترکت ها ارتباط بر قرار کنیم.

نکات مهم در مورد اینترفیس ها:

 • در اینترفیس ها امکان پیاده سازی توابع وجود ندارد.
 • در اینترفیس ها امکان تعریف constructor وجود ندارد.
 • در اینترفیس ها امکان تعریف state variables وجود ندارد.
 • میتوانند از سایر اینترفیس ها ارث بری کنند.
 • تمام توابع تعریف شده باید از نوع external باشند.
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Counter {
  uint public count;

  function increment() external {
    count += 1;
  }
}

interface ICounter {
  function count() external view returns (uint);

  function increment() external;
}

contract MyContract {
  function incrementCounter(address _counter) external {
    ICounter(_counter).increment();
  }

  function getCount(address _counter) external view returns (uint) {
    return ICounter(_counter).count();
  }
}

// Uniswap example
interface UniswapV2Factory {
  function getPair(
    address tokenA,
    address tokenB
  ) external view returns (address pair);
}

interface UniswapV2Pair {
  function getReserves()
    external
    view
    returns (uint112 reserve0, uint112 reserve1, uint32 blockTimestampLast);
}

contract UniswapExample {
  address private factory = 0x5C69bEe701ef814a2B6a3EDD4B1652CB9cc5aA6f;
  address private dai = 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F;
  address private weth = 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2;

  function getTokenReserves() external view returns (uint, uint) {
    address pair = UniswapV2Factory(factory).getPair(dai, weth);
    (uint reserve0, uint reserve1, ) = UniswapV2Pair(pair).getReserves();
    return (reserve0, reserve1);
  }
}

منبع

گفت و گودیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیدگاه*

Name*

Website