پرش به محتوا
Home » انواع داده ها – مقدار ها

انواع داده ها – مقدار ها

برخی از انواع داده موجود در Vyper:

 • bool
 • int128
 • uint256
 • decimals
 • address
 • bytes32
 • Bytes
 • String

# @version ^0.3.7

b: public(bool)
i: public(int128) # -2 ** 127 to (2 ** 127 - 1)
u: public(uint256) # 0 to 2 ** 256 - 1
dec: public(decimal) # -2 ** 127 to (2 ** 127 - 1), 10 decimal places
addr: public(address)
b32: public(bytes32)
bs: public(Bytes[100])
s: public(String[100])


@external
def __init__():
  self.b = False
  self.i = -1
  self.u = 123
  self.dec = 3.14
  self.addr = 0x5B38Da6a701c568545dCfcB03FcB875f56beddC4
  self.b32 = 0xada1b75f8ae9a65dcc16f95678ac203030505c6b465c8206e26ae84b525cdacb
  self.bs = b"\x01"
  self.s = "Hello Vyper"
Solidity
برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *