حلقه های For / While در سالیدیتی

سالیدی همچون بسیاری از زبان ها، از for / while / do while پشتیبانی می کند.

نکته مهمی که در مورد سالیدیتی باید توجه کنیم اینست که حلقه های بی انتها میتواند به مصرف تمام گس شود و باعث از کار افتادن اسمارت کانترکتمان شود. به خاطر همین موضوع از while و do while کمتر از for استفاده می شود.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Loop {
  function loop() public {
    // for loop
    for (uint i = 0; i < 10; i++) {
      if (i == 3) {
        // Skip to next iteration with continue
        continue;
      }
      if (i == 5) {
        // Exit loop with break
        break;
      }
    }

    // while loop
    uint j;
    while (j < 10) {
      j++;
    }
  }
}

گفت و گودیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیدگاه*

Name*

Website