عبارات شرطی if/else در سالیدیتی

مثل خیلی از زبان های برنامه نویسی سالیدیتی هم از عبارات شرطی(conditional statements) پشتیبانی میکند. به عنوان نکته اول سالیدیتی از سوییچ و goto داخل if پشتیبانی نمیکند. در سالیدیتی میتوانید از if، else، else if استفاده کنید.

قبل از مثال پیچیده به عبارات ساده آن توجه کنید.

if (conditional expression){
  //اگر شرط برقرار شد 
}
else{
  //اگر شرط برقرار نشد
}

یا اگر کمی پیچیده ترش کنیم و از else if هم استفاده کنیم به این حالت میرسیم:

if (conditional expression1){
  //اگر شرط ۱ بالا برقرار شد 
}
else if (conditional expression2){
  //اگر شرط ۲ بالا برقرار شد 
}
else{
  //اگر هیچ کدام از شرط ها برقرار نشد
}

حال وقت آنست که با مثال پیچیده تر رو به رو شوید. (برگرفته از سایت solidity by example):

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract IfElse {
  function foo(uint x) public pure returns (uint) {
    if (x < 10) {
      return 0;
    } else if (x < 20) {
      return 1;
    } else {
      return 2;
    }
  }

  function ternary(uint _x) public pure returns (uint) {
    // if (_x < 10) {
    //   return 1;
    // }
    // return 2;

    // shorthand way to write if / else statement
    // the "?" operator is called the ternary operator
    return _x < 10 ? 1 : 2;
  }
}

گفت و گودیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دیدگاه*

Name*

Website