پرش به محتوا
Home » متغیر ها (Variables)

متغیر ها (Variables)

سه نوع متغیر در سالیدیتی داریم:

 • local(محلی):
 1. داخل توابع تعریف می شوند.
 2. در بلاکچین ذخیره نمی شوند.

 • state(حالت):
 1. خارج از تواع تعریف می شوند.
 2. داخل بلاکچین ذخیره می شوند.

 • global(سراسری): اطلاعاتی در مورد بلاکچین فراهم می کنند.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Variables {
  // متغیر های محلی در بلاکچین ذخیره می شوند.
  string public text = "Hello";
  uint public num = 123;

  function doSomething() public {
    // متغیر های محلی در بلاکچین ذخیره نمی وند.
    uint i = 456;

    // چند نمونه متغیر سراسری
    uint timestamp = block.timestamp; // تایم استمپ بلاک فعلی
    address sender = msg.sender; // آدرس صدا زننده
  }
}
Solidity

نمایش در Remix

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *